Yüz Yıl İhtilâl – Sayman Aruz

(1 müşteri değerlendirmesi)

 62,00

Yüz yıl­dır türlü kal­kış­ma ve dev­rim­ler­le çal­ka­la­nan İran’da, hal­kın ih­ti­la­li­nin hal­kın ba­şı­na nasıl ça­lın­dı­ğı­nın hi­ka­ye­si Yüz Yıl İhti­lal. Hür­ri­yet ve ba­ğım­sız­lık için en ağır be­del­le­ri öde­yen fakat yine de va­ta­nı, ege­men­li­ği ve hak­la­rı gasp edil­miş Güney Azer­bay­can Türk­le­ri­nin öy­kü­sü­nü ak­ta­ran bu roman; rejim adına ça­lı­şan bir me­mu­ra bir Pan­tür­kis­ti sor­gu­la­ma gö­re­vi ve­ril­me­sin­den sonra de­ğer­le­ri­ni, onu­ru­nu ve hay­si­ye­ti­ni ye­ni­den keş­fet­me­si­ni, vic­dan mah­ke­me­sin­de ken­di­ni sor­gu­la­ma­sı­nı konu al­mak­ta­dır. Mil­let, mem­le­ket ve hür­ri­yet mef­hum­la­rı­nı ha­ya­tın ger­çek­li­ği ile adeta çap­raz ateşe tutan yazar, kendi mem­le­ke­ti­nin hi­kâye­si­ni ba­şa­rı­lı bir kurgu ile oku­yu­cu­la­rı­na an­la­tı­yor.
“O gece ki­tap­la­rı bah­çe­de kuytu bir yere göm­dük. Ben son­ra­sın­da da bu bah­çe­nin kut­sal bir yer ola­ca­ğı­na ina­nı­yor­dum. Sanki orada bir şey­le­rin ola­ca­ğı­na ina­nı­yor ve sıra dışı bir şey­le­rin ye­şe­re­ce­ğini dü­şü­nü­yor­dum. Babam hep derdi ki: “Ki­ta­bın gö­mül­dü­ğü yer­den ih­ti­lal ye­şe­rir.”
Peki bir ih­ti­lal ne­le­ri ye­şer­tir?
Yüz Yıl İhtilâl – Sayman Aruz

 62,00

Esenlikler!
Bize ulaşmak için tıklayın!
Mavi Gök Whatsapp Hattı
Merhaba 👋
Size nasıl yardımcı olabiliriz?